Thai Human Rights Defenders School 2022


สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) เปิดรับสมัครนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ทั้งที่สังกัดองค์กร หรือปัจเจกบุคคล ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 เพื่อเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย (ผู้ปฏิบัติงานรุ่นกลาง) การอบรมหลักสูตรนี้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2557 และมีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาวไทยผ่านการอบรมแล้วอย่างน้อย 123 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน


คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชน ทั้งด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิทธิแรงงาน สิทธิเด็ก ผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่พักพิง และแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งผู้ทำงานด้านสิทธิชุมชน นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิที่ดิน นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิความหลากหลายทางเพศ สิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง และสิทธิด้านอื่นๆ ในประเทศไทย
 • สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ทั้งสองครั้ง ในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 12-14 กันยายน 2565 โดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ตลอดการอบรมสำหรับผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือก

*เราสนับสนุนให้ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดสมัครเข้าร่วมโครงการ


วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์ และตอบคำถามให้ครบถ้วนทุกข้อ โดยคำตอบจะถูกนำมาพิจารณาเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรม


ระยะเวลาการอบรม:

โครงการอบรมหลักสูตรนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนี้ ประกอบด้วยการอบรมอย่างเข้มข้นแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน

 1. การอบรมครั้งแรกระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2565 – เนื้อหาประกอบด้วย มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ฝึกฝนทักษะการเก็บข้อมูลและการสัมภาษณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยทางกายภาพและดิจิตอล และการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
 2. การอบรมครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 – เนื้อหาจะครอบคลุมพันธกรณีและระบบกลไกด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ การรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนด้วยสื่อ และการประสานงานกับกลไกด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สถานทูต และองค์กรภาคประชาสังคมภายในประเทศ


สถานที่:

การอบรมทั้งสองครั้งจะจัดขึ้นที่จังหวัดนครปฐม


หมดเขตรับใบสมัคร:

ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น.


ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือก:

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการแจ้งให้ทราบในวันที่ 11 เมษายน 2565


หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานฯ ของเราที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-288-2134 หรือ 092-267-4369

Thai Human Rights Defenders School 2022

สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) เปิดรับสมัครนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ทั้งที่สังกัดองค์กร หรือปัจเจกบุคคล ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 เพื่อเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย (ผู้ปฏิบัติงานรุ่นกลาง) การอบรมหลักสูตรนี้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2557 และมีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาวไทยผ่านการอบรมแล้วอย่างน้อย 123 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน


คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชน ทั้งด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิทธิแรงงาน สิทธิเด็ก ผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่พักพิง และแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งผู้ทำงานด้านสิทธิชุมชน นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิที่ดิน นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิความหลากหลายทางเพศ สิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง และสิทธิด้านอื่นๆ
 • สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ทั้งสองครั้ง ในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 12-14 กันยายน 2565 โดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ตลอดการอบรมสำหรับผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือก

*เราสนับสนุนให้ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดสมัครเข้าร่วมโครงการ


วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์ และตอบคำถามให้ครบถ้วนทุกข้อ โดยคำตอบจะถูกนำมาพิจารณาเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรม


ระยะเวลาการอบรม:

โครงการอบรมหลักสูตรนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนี้ ประกอบด้วยการอบรมอย่างเข้มข้นแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน

 1. การอบรมครั้งแรกระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2565 – เนื้อหาประกอบด้วย มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ฝึกฝนทักษะการเก็บข้อมูลและการสัมภาษณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยทางกายภาพและดิจิตอล และการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
 2. การอบรมครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 – เนื้อหาจะครอบคลุมพันธกรณีและระบบกลไกด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ การรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนด้วยสื่อ และการประสานงานกับกลไกด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สถานทูต และองค์กรภาคประชาสังคมภายในประเทศ


สถานที่:

การอบรมทั้งสองครั้งจะจัดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรี


หมดเขตรับใบสมัคร:

ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น.


ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือก:

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการแจ้งให้ทราบในวันที่ 11 เมษายน 2565


หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานฯ ของเราที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-288-2134 หรือ 092-267-4369

The UN Human Rights Office for South-East Asia in Bangkok is now accepting applications from Thai human rights defenders from today until 25 March 2022 to attend our Human Rights Defenders School Programme. The course aims to enhance the capacity of mid-level human rights professionals in Thailand. The programme, which started in 2014, has trained at least 123 Thai human rights defenders, most of them women.


Qualifications of the applicants:

 • Human rights defenders working on civil and political rights; economic, social and cultural rights; children’s rights; labour rights; refugee and migrant rights; community human rights defenders; land rights activists; environmental human rights defenders; LGBTI rights, indigenous rights or others in Thailand
 • Being able to attend both training sessions scheduled on 23-25 May 2022 and 12-14 September 2022. The UN Human Rights Office will cover travel, accommodation and a subsistence allowance for the successful candidates.

*Women human rights defenders and human rights defenders operating in the provinces are encouraged to apply.


How to apply:

Fill in an online application and answer all questions in the form. Successful applicants will be selected based on the answers provided.


When:

The programme will be intensively conducted in two three-day periods.

 1. The first period will take place from 23-25 May 2022 and will include sessions on international human rights standards, human rights documentation and interviewing skills, and physical and digital security training and engagement with government agencies.
 2. The second period will take place from 12-14 September 2022 and will cover international human rights treaties, UN human rights mechanisms, advocacy with the media, cooperation with UN human rights mechanisms, diplomat communities, and civil society organizations.


Where:

The programme will be held at Nonthaburi Province, Thailand.


Deadline for the application:

Applications can be submitted from today until 25 March 2022 at 4 PM Bangkok time.


Announcement of successful applicants:

Successful applicants will be notified by 11 April 2022.


For further information, please call our office at 02- 2882134 or 092-267-4369