Human Rights Database: Thai language

คำถามที่พบบ่อยครั้ง เกี่ยวกับแนวทาง ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อความร่วมมือ ในการพัฒนา

การรวบรวมแนวทางเรื่องรูปแบบและเนื้อหาของรายงานที่จะส่งมอบโดยรัฐภาคีในสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

การพัฒนาเชิงประวัติศาสตร์ ของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การไม่สามารถลงโทษผู้กระทำความผิด (Impunity)รายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อปรับข้อมูลเกี่ยวกับหลักการต่างๆที่ใช้เพื่อต่อสู้กับการไม่สามารถลงโทษผู้กระทำความผิดไดแอน โอเรนท์ลิชเชอร์ (Diane Orentlicher)

การเริ่มเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR)“ศักดิ์ศรีและความยุติธรรมเพื่อทุกคน”

การรวบรวมแนวทางเรื่องรูปแบบและเนื้อหาของรายงานที่จะส่งมอบโดยรัฐภาคีในสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

หลักการพื้นฐานในการตรวจติดตามสิทธิมนุษยชน

การรวบรวมข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน

รายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ตารางสำหรับการรับข้อกล่าวหา/ ข้อเท็จจริง ที่ได้ลงทะเบียนโดยแหล่งอื่นๆ

การพัฒนาจุดติดต่อ

การสัมภาษณ์

การเข้าเยี่ยมบุคคลที่ถูกกักขัง

การสังเกตการพิจารณาคดี

การยื่นคำร้อง

กลไกพิเศษด้านสิทธิมนุษยชน

รายการที่อยู่ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์สำหรับติดต่อกลไกพิเศษของสหประชาชาติ

องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) สามารถทำงานร่วมกับ OHCHR ได้อย่างไร

คณะกรรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ

คณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

สิทธิของบุคคลที่เป็นชนกลุ่มน้อย

ระบบสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ

ความเห็นทั่วไปหมายเลข 34มาตรา 19: เสรีภาพในการมีและแสดงความเห็นความเห็นทั่วไป

ชุดข้อมูลสำหรับชนพื้นเมืองว่าด้วยปฏิบัติการและระเบียบปฏิบัติของสหประชาชาติ

คำแนะนำเกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติเรื่องสิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์

สคู่มือการให้สัตยาบัน

ถอยห่างจากโทษประหารชีวิตบทเรียนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้